ดาวน์โหลด

แสดง 121 ถึง 134 จาก 134 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
121แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019583
122แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบกองทุนประกันสังคม งบบริหาร ไม่เกิน 5% (ระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง01/08/2019741
123แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191193
124แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191103
125แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019583
126แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/20191154
127แผนปฏิบัติราชการ ปี2563เอกสารเผยแพร่27/02/2020560
128โครงการสถานพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน เด็กปฐมวัยสุขภาพดี มีพัฒนาการที่สมวัย ประจำปี 2563เอกสารเผยแพร่19/05/2020489
129ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019701
130ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019614
131ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019685
132ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019671
133ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019730
134ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191097