รายงานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โรงพยาบาลเลย ครั้งที่ 5/ 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเลย