EB4 แผนงบลงทุน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70% ประจำปีงบประมาณ 2564