ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยจังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลเลย จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ของโรงพยาบาลเลย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 813 รายการ โดยมีเงื่อนไขการดำเนินการขายทอดตลาดดังนี้

1. ดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา โดยจัดประมูลเป็น 2 ชุดคือ

ชุดที่ 1 พัสดุที่ได้มาจากเงินงบประมาณ,เงินบริจาคและเงินอื่นๆที่ต้องนำเงินส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 4 รายการ ราคาขั้นต่ำ 2,110 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

ชุดที่ 2 พัสดุที่ได้มาจากเงินบำรุง จำนวน จำนวน 809 รายการ เป็นจำนวนเงิน 9,873.33 บาท (เก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดรายงานคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำแนบท้ายนี้

2. กำหนดประมูลราคาในวันที่......11 พฤษภาคม 2564.....เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ตึกอำนวยการชั้น 5 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

3. ผู้เข้าประมูลต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการกำหนด ผู้ประมูลจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ จนกว่าคณะกรรมการขายทอดตลาดจะพอใจ โดยถือเอาความเห็นของคณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นข้อยุติผู้เสนอราคาที่ประมูลราคาสูงสุดเป็นผู้ประมูลได้

4. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินสดให้ครบถ้วนในวันประมูล เว้นแต่ราคาที่ประมูลได้สูงกว่าราคาขั้นต่ำ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ ณ สถานที่ทำการประมูล สำหรับเงินส่วนที่เหลือให้ชำระภายใน 3 วัน นับจากได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจากจังหวัดเลย ว่าเป็นผู้ประมูลได้ราคา ณ โรงพยาบาลเลย หากไม่นำเงินที่เหลือมาชำระตามกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เงินที่ได้ชำระแล้วจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. ถ้าผู้ประมูลได้ไม่นำเงินสดมาชำระวันที่ทราบผลการประมูลได้ตามข้อ 4 จังหวัด จะดำเนินการขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งถ้าได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและขายทอดตลาดราคาเดิมผู้สู้ราคาเดิมนั้น ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

6. ผู้ประมูลราคาได้ต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกจากพื้นที่ภายใน 10 วัน หลังจากประมูลได้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ในระหว่างที่ประมูลได้ยังไม่ได้ขนย้ายพัสดุออกไป จังหวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

7. จังหวัดขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลเสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอหรือมีเหตุผลอย่างอื่นในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางราชการไม่ได้

8. ผู้เข้าประมูลราคาจะต้องลงชื่อเข้าประมูลและนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวดังกล่าวมา 1 ฉบับ มอบให้เจ้าเจ้าที่ดำเนินการประมูลลงทะเบียน ในวันที่..11 พฤษภาคม 2564...เวลา 09.00-09.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล

9. ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งจังหวัดเลยที่ 828/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีสิทธิ์เข้าประมูลราคา