ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลเลย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลเลยจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล