แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย

มาตรฐานทางกายภาพสำหรับร้านอาหาร

มาตรฐานทางกายภาพสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร

แบบตรวจตามข้ออกำหนดด้านสุขาภิบาล