แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเลย

แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบเผยแหพข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลเลย