ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๗๐% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่โรงพยาบาลเลย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๗๐% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศจังหวัดเลย ฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากกลุ่มงานยุทธสาสตร์และแผนงานโครงการได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๗๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนั้นขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว