แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ครบถ้วน โดย ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น

สามารถยื่นเอกสารได้ ณ อาคารคลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองให้ชัดเจน ว่าเป็น "เอกสารเสนอยาเข้า บัญชียา รพ.เลย ประจำปีงบประมาณ 2564" (กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้ผู้ส่งติดตามเอกสารด้วย)

ส่งมาที่ คลังยา รพ.เลย 32/1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร 0 428 62123 ต่อ 2261