ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 75 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/20201081อ่าน
2EB 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 256531/08/2022660อ่าน
3ITA17/02/20213475อ่าน
4ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/20201008อ่าน
5ITA 256416/12/2021447อ่าน
6ITA 256516/12/20211011อ่าน
7ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/20201782อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/20201091อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020746อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020468อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020667อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020376อ่าน
13ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020470อ่าน
14ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020440อ่าน
15ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020604อ่าน
16MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน16/12/2021623อ่าน
17MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน31/03/2023120อ่าน
18MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน31/03/2022278อ่าน
19MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน31/03/2023113อ่าน
20MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน31/03/2022259อ่าน