ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 21 ถึง 40 จาก 101 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
21ประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเลย ประจำปี 256727/02/2024113อ่าน
22ประกาศโรงพยาบาลเลย - ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย13/02/2024159อ่าน
23ประกาศผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก มหกรรมคุณภาพ รพ.เลย 256707/02/2024182อ่าน
24MOIT 4 (MOPH ITA 2567)28/12/2023115อ่าน
25MOIT 3 (MOPH ITA 2567)28/12/2023110อ่าน
26MOIT 2 (MOPH ITA 2567)28/12/2023142อ่าน
27ITA17/02/20214087อ่าน
28ประกาศนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)20/12/2023203อ่าน
29MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256614/12/2022418อ่าน
30ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ส่งแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 รอบ28/11/2023191อ่าน
31ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม โรงพยาบาลเลย27/11/2023156อ่าน
32MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)20/06/2023182อ่าน
33MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย20/06/2023164อ่าน
34MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 256520/06/2023199อ่าน
35MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ31/03/2023217อ่าน
36MOPH ITA 256614/12/2022728อ่าน
37MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน31/03/2023195อ่าน
38MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน31/03/2023156อ่าน
39MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256631/03/2023157อ่าน
40MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256631/03/2023210อ่าน