ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/2020456อ่าน
2ITA17/02/2021819อ่าน
3ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020584อ่าน
4ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/2020661อ่าน
5ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020451อ่าน
6ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020271อ่าน
7ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020115อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020317อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020116อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020125อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020123อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020127อ่าน
13ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด01/01/20195849อ่าน
14ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20202718อ่าน
15ขอเชิญใส่บาตร​ สวดมนต์​ ทำสมาธิ01/02/2020538อ่าน
16ขอเผยแพร่คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมฯ26/01/2021222อ่าน
17ทุกศุกร์ สุขใจใส่บาตรสวดมนต์ทำสมาธิ07/02/2020537อ่าน
18ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต07/12/2020524อ่าน
19ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 256402/08/2021124อ่าน
20ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่22/03/20201072อ่าน