ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 21 ถึง 40 จาก 750 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
21ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020826อ่าน
22ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020537อ่าน
23ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020738อ่าน
24ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020453อ่าน
25ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020540อ่าน
26ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020512อ่าน
27ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020674อ่าน
28MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน16/12/2021699อ่าน
29MOIT 10 (MOPH ITA 2567)25/03/202481อ่าน
30MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน31/03/2023218อ่าน
31MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน31/03/2022372อ่าน
32MOIT 11 (MOPH ITA 2567)25/03/202461อ่าน
33MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน31/03/2023232อ่าน
34MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน31/03/2022424อ่าน
35MOIT 12 (MOPH ITA 2567)25/03/202456อ่าน
36MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ31/03/2023174อ่าน
37MOIT 13 (MOPH ITA 2567)25/03/202453อ่าน
38MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 256431/03/2023193อ่าน
39MOIT 14 (MOPH ITA 2567)25/03/202453อ่าน
40MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ31/03/2022377อ่าน