ประกวดราคา ซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg ต่อเม็ด โดยวิธีคัดเลือก

                 ด้วย โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์จะ ซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg ต่อเม็ด จำนวน 1,500,000 เม็ด วงเงินงบประมาณ 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ

ซื้อ Hydralazine hydrochloride 25 mg ต่อเม็ด จำนวน 1,500,000 เม็ด วงเงินงบประมาณ 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วงเงินงบประมาณ 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ราคากลาง 2,250,210บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นสองร้อยสิบบาทถ้วน)

4. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

5. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้

    5.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

   5.2 ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

   5.3 แคตตาล็อกและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

   5.4 หนังสือรับรองจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย

         กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ .....11 กุมภาพันธ์ 2563........ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

         กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่......12 กุมภาพันธ์ 2563.......ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย