MOIT 2 (MOPH ITA 2567)

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร /แบบฟอร์มการเผยแพร่
    1.2 นโยบายของผู้บริหาร /แบบฟอร์มการเผยแพร่
    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน /แบบฟอร์มการเผยแพร่
    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง /แบบฟอร์มการเผยแพร่
    1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน /แบบฟอร์มการเผยแพร่
    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ /แบบฟอร์มการเผยแพร่
    1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน /แบบฟอร์มการเผยแพร่
    1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น /แบบฟอร์มการเผยแพร่
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH /แบบฟอร์มการเผยแพร่
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 /แบบฟอร์มการเผยแพร่
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 /แบบฟอร์มการเผยแพร่
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 /แบบฟอร์มการเผยแพร่
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ /แบบฟอร์มการเผยแพร่
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (1) (2)/แบบฟอร์มการเผยแพร่
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน /แบบฟอร์มการเผยแพร่

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) /แบบฟอร์มการเผยแพร่

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน /แบบฟอร์มการเผยแพร่
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ /แบบฟอร์มการเผยแพร่
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ /แบบฟอร์มการเผยแพร่
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน /แบบฟอร์มการเผยแพร่

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ /แบบฟอร์มการเผยแพร่
17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ /แบบฟอร์มการเผยแพร่
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
      18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /แบบฟอร์มการเผยแพร่
      18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /แบบฟอร์มการเผยแพร่
      18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ /แบบฟอร์มการเผยแพร่