ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ด้วยจังหวัดเลย ได้ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๖๒,๕๑๗ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามประกาศจังหวัดเลย และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ กำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น
                    เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๔ รายการ ซึ่งเกินร้อยละสิบของวงเงินงบประมาณที่จะซื้อ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ (๑) จึงยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้


เอกสารแนบ