ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งต่าง ๆ

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ)
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานทำความสะอาด) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลเลย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้