ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ เลขที่ 51/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นั้น

                เครื่องเอ็กซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน  จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


เอกสารแนบ

Tags