ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

๑. ผ้าถุงผู้ป่วยผ้า TC Twill ๒๑๐ เส้น สีฟ้า                          จำนวน   ๒๕๐    ผืน

๒. ผ้าขวางเตียงผู้ป่วยผ้า TC Twill ๒๑๐ เส้น สีฟ้า                 จำนวน   ๒๕๐    ผืน

๓. ผ้าปูเตียงผู้ป่วยผ้า TC Twill ๒๑๐ เส้น สีฟ้า                     จำนวน   ๒๕๐    ผืน

๔. ปลอกหมอนผู้ป่วยผ้า TC Twill ๒๑๐ เส้น สีฟ้า                 จำนวน   ๒๕๐    ใบ

๕. ปลอกหมอนผู้ป่วยผ้าฝ้าย สีเขียวโศก                               จำนวน   ๕๐๐    ใบ

๖. ผ้าถุงผู้ป่วยผ้าฝ้าย สีเขียวโศก                                        จำนวน   ๕๐๐    ผืน

๗. เสื้อกาวน์ผ่าตัด ผ้าฝ้ายย้อม สีเขียวเข้ม                             จำนวน ๑,๐๐๐    ตัว

๘. ผ้าห่ม ขนาด ๖๐ x ๘๐ ซม. สีขาว                                  จำนวน   ๔๐๐    ผืน

๙. ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๒๐ x ๑๒๐ ซม. สีเขียวเข้ม          จำนวน   ๕๐๐    ชิ้น

๑๐. ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๒๐ x ๑๕๐ ซม. สีเขียวเข้ม        จำนวน   ๕๐๐    ชิ้น

๑๑. ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๗๕ x ๗๕ ซม. สีเขียวเข้ม            จำนวน   ๕๐๐    ชิ้น

๑๒. ผ้าสี่เหลี่ยม ๑ ชั้น ขนาด ๗๕ x ๗๕ ซม. สีเขียวเข้ม            จำนวน   ๕๐๐    ชิ้น

๑๓. ผ้าสี่เหลี่ยม ๑ ชั้น ขนาด ๖๕ x ๖๕ ซม. สีเขียวอ่อน           จำนวน   ๒๐๐    ชิ้น

๑๔. ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๖๕ x ๖๕ ซม. สีเขียวอ่อน           จำนวน   ๒๐๐    ชิ้น

๑๕. ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๗๐ x ๒๕๐ ซม. สีเขียวเข้ม        จำนวน   ๒๐๐    ชิ้น

๑๖. ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ ซม. สีเขียวเข้ม        จำนวน   ๑๐๐    ชิ้น

                  วงเงินงบประมาณ ๑,๐๑๘,๘๗๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเลย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loeihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๘๖๒-๑๒๓ ต่อ ๒๒๗๖,๒๗๗๖ ในวันและเวลาราชการ

Tags