ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี และเอกสารอาร์มกําลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw (Fluoroscopy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                       ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม
กําลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw (Fluoroscopy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ เรื่อง จังหวัดเลย ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี
และเอกสารอาร์มกําลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw (Fluoroscopy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ลงวันที่ ๘/๒๕๖๗ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
นั้น
เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกําลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw (Fluoroscopy)
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ซึ่งเป็นจํานวน ๑ เครื่อง บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิ้ง ซิสเต็มส์ จํากัด
ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ( ) ๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐บาท สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ํากว่าเงิน
งบประมาณ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐

(เลขที่โครงการ : 67029186649)


เอกสารแนบ