ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ํายาล้างไตทางช่องท้อง จํานวน ๔ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ํายาล้างไตทางช่องท้อง จํานวน ๔ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

              ตามประกาศ เรื่อง จังหวัดเลย ประกวดราคาซื้อน้ํายาล้างไตทางช่องท้อง จํานวน ๔ รายการ
และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ลงวันที่ นั้น ๑๕/๒๕๖๗ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
              ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ น้ํายาล้างไตทางช่องท้อง จํานวน ๔ รายการ บริษัท
ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ๖,๒๙๕,๔๕๒.๐๐บาท หกล้านสอง
) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน
ใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เลขที่โครงการ ใน EGP : 67029385114


เอกสารแนบ