ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดบรรจุเกล็ดเลือดสำหรับ Pool Platelet (LDPPC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดบรรจุเกล็ดเลือดสำหรับ Pool Platelet (LDPPC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น
                  ชุดบรรจุเกล็ดเลือดสำหรับ Pool Platelet (LDPPC) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๔,๗๗๔ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑,๙๒๖ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒