ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า ด้วยวิธีเชิญเข้าร่วมเสนอราคา

                    ตามที่โรงพยาบาลเลย ได้ส่งหนังสือเชิญบริษัทฯที่มีอาชีพขาย เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน 4 ราย เพื่อให้เข้ายื่นข้อเสนอ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย และจะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ในวันที่ 22 เมษายน 2567
                    เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เคทูเอ็น เมดิคอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,758,240 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 1,750 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.10


เอกสารแนบ