ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 17/2567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 นั้น

                   ยา Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet จำนวน 4,000 กล่องๆละ 30 เม็ด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด     เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 556,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๔๐๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๒.๐๘