ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Leflunomide 20 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Leflunomide 20 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 นั้น

                   ยา Leflunomide 20 mg film-coated tablet จำนวน 1,460 กล่องๆละ 30 เม็ด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด     เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 433,620 บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ  ๕๑๕,๓๘๐ บาท         คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๔.๓๑