เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินกองทุนพัฒนา ไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๔) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำหรับข้อเสนอโครงการของกระทรวง สาธารณสุข โดยสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ หนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำ หนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น

จังหวัดเลย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่ แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ