ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (eBidding) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น                     

               เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๐๗