ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าก๊อส จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าก๊อส จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น
                    ผ้าก๊อส จำนวน ๗ รายการ จำนวน ๗ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เจ.เอ็น.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๖๘,๗๒๗.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕.๕๓