ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ในสังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ในสังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้