ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (eBidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น                     

        เครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้า แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๐๒

(เลขที่โครงการ : 67039406194)