ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.45 mL unit dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.45 mL unit dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 22/2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นั้น

                   ยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.45 mL unit dose จำนวน 1,260 กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด เสนอเป็นเงินทั้งสิ้น 1,119,006 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง