ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection โดยวิธีคัดเลือก

                    ตามที่ โรงพยาบาลเลย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection จำนวน 10,000 หลอด วงเงินงบประมาณ 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก นั้น
                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด โดยเสนอราคายา Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection จำนวน 10,000 หลอด ราคาหลอดละ 142 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง