ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Protein hydrolysates 215.2 mg/1 ml concentrate for solution for injection/infusion 10 ml ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ โรงพยาบาลเลย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อยา Protein hydrolysates 215.2 mg/   1 ml concentrate for solution for injection/infusion 10 ml ampoule จำนวน 1,400 หลอด ราคาหลอดละ 400 บาท วงเงินงบประมาณ 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด โดยเสนอราคายา Protein hydrolysates 215.2 mg/1 ml concentrate for solution for injection/infusion 10 ml ampoule จำนวน 1,400 หลอด ราคาหลอดละ 400 บาท วงเงินงบประมาณ 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง