ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vinpocetine 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ โรงพยาบาลเลย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อยา Vinpocetine 10 mg tablet บรรจุกล่องละ 30 เม็ด จำนวน 3,000 กล่อง ราคากล่องละ 415 บาท วงเงินงบประมาณ 1,245,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,245,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด โดยเสนอราคายา Vinpocetine 10 mg tablet บรรจุกล่องละ 30 เม็ด จำนวน 3,000 กล่อง ราคากล่องละ 415 บาท วงเงินงบประมาณ 1,245,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,245,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Tags