ประกวดราคา ซื้อยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 ml solution for injection ด้วยวิธีคัดเลือก

                     ด้วย โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์จะ ซื้อยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 ml solution for injection  วงเงินงบประมาณ 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก

                      กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่  28 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

                           กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  29 เมษายน 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย