ประกวดราคา ซื้อยา Desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection ด้วยวิธีคัดเลือก

                        ด้วย โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์จะ ซื้อยา Desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection  วงเงินงบประมาณ 3,456,200 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก

                       กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

                       กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย