ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

๑.   ไข่ไก่ เบอร์ ๑                                                จำนวน   ๙,๐๐๐    แผง

๒.   ไก่บด                                                         จำนวน      ๒๐๐    กก.

๓.   น่องไก่                                                        จำนวน   ๓,๕๕๐    กก.

๔.   เลือดไก่                                                       จำนวน   ๑,๐๑๐    ก้อน

๕.   อกไก่                                                          จำนวน   ๒,๐๐๐   กก.

๖.   กุ้งขาวแช่แข็งปอกเปลือกไว้หางผ่าหลัง                   จำนวน     ๑๐๐    กก.

๗.   กุ้งสดปอกเปลือกไว้หางผ่าหลัง                            จำนวน       ๘๐    กก.

๘.   เต้าหู้แข็ง                                                     จำนวน      ๓๐๐   แผ่น

๙.   เต้าหู้อ่อน                                                     จำนวน   ๑,๒๐๐   อัน

๑๐. หมูยอ                                                         จำนวน      ๖๐๐   กก.

๑๑. ปลาทูนึ่งขนาด ๑๒ ตัว/กก                                 จำนวน   ๒,๐๐๐   กก.

๑๒. ปลานิล แล่เนื้อไม่รวมหัว,กระดูกกลางและหาง         จำนวน   ๔,๕๐๐    กก.

๑๓. ปลาสลิด                                                      จำนวน      ๔๐๐   กก.

๑๔. ปลาหมึกสด                                                  จำนวน      ๔๐๐   กก.

๑๕. ปลาดอรี่                                                      จำนวน      ๕๐๐   กก.

๑๖. สะโพกไก่                                                     จำนวน      ๘๐๐   กก.

๑๗. ลูกชิ้นหมู                                                     จำนวน      ๘๐๐    กก.

๑๘. ลูกชิ้นปลา                                                    จำนวน   ๑,๐๐๐    กก.

๑๙. ปลาดุก                                                       จำนวน      ๖๐๐    กก.

๒๐. ปลาหมึกบั้ง                                                  จำนวน      ๕๐๐    กก.

๒๑. ปูอัด                                                          จำนวน      ๒๐๐    กก.

๒๒. เนื้อปลากราย                                                จำนวน     ๔๐๐    กก.

๒๓. มันปลากราย                                                 จำนวน     ๒๐๐    กก.

 

 

๒๔. เต้าหู้ปลา                                                     จำนวน     ๒๐๐    กก.

๒๕. ไก่ยอ                                                          จำนวน     ๒๒๐    กก.

๒๖. หมูเด้ง                                                         จำนวน     ๖๐๐    กก.

                 วงเงินงบประมาณ ๓,๗๕๔,๔๑๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเลย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loeihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๘๖๒-๑๒๓ ต่อ ๒๒๗๖,๒๗๗๖ ในวันและเวลาราชการ