ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรับสมัครคัดเลือกและการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

โรงพยาบาลเลย จึงขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรับสมัครคัดเลือก ตามประกาศโรงพยาบาลเลย ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2563

2.ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงพยาบาลเลย ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ