ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง (ฉบับใหม่)

ตามประกาศโรงพยาบาลเลย ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรับสมัครคัดเลือกและการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลเลย มีกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลที่ยังไม่ได้ใบประกอบฯ) รับสมัครจำนวน 3 อัตรา 

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รับสมัครจำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รับสมัครจำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รับสมัครจำนวน 2 อัตรา

โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม 2563 ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย (ตามวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ