ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 ml solution for injection โดยวิธีคัดเลือก

                  ตามที่ โรงพยาบาลเลย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 ml solution for injection ราคาหลอดละ 140 บาท จำนวน 10,000 หลอด วงเงินงบประมาณ 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)  โดยวิธีคัดเลือก นั้น


                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด ได้เสนอราคายา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 ml solution for injection ราคาหลอดละ 68 บาท จำนวน 10,000 หลอด วงเงินงบประมาณ 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


เอกสารแนบ

Recent Posts

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AIR โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Tags