ประกวดราคา ซื้อยา Carvedilol ๖.๒๕ mg tablet โดยวิธีคัดเลือก

                      ด้วย โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์จะ ซื้อยา Carvedilol ๖.๒๕ mg tablet จำนวน 5,500 กล่องๆละ 100 เม็ด ราคากล่องละ 400 บาท วงเงินงบประมาณ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

                     

                      กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่    23 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 12.0๐ น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

                      กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   24 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป      ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย