ประกวดราคา ซื้อยา Fluticasone ๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation โดยวิธีคัดเลือก

                     ด้วย โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์จะ ซื้อยา Fluticasone ๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation จำนวน 7,000 ขวด ราคาขวดละ 371.29 บาท วงเงินงบประมาณ 2,599,030 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,599,030 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามสิบบาทถ้วน)

                    กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

                    กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป      ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย