ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ด้วยจังหวัดเลย ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑,๒๒๕ กล่องๆ ละ ๒,๗๙๐ บาท วงเงินงบประมาณ ๓,๔๑๗,๗๕๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามประกาศจังหวัดเลย และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

                    เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อชอบด้วยระเบียบฯ จึงยกเลิกการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้