ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection โดยวิธีคัดเลือก

                    ตามที่ โรงพยาบาลเลย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection ราคาขวดละ 20,865 บาท จำนวน 120 ขวด วงเงินงบประมาณ 2,503,800 บาท (สองล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,503,800 บาท (สองล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก นั้น


                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคายา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection ราคาขวดละ 20,865 บาท จำนวน 120 ขวด วงเงินงบประมาณ 2,503,800 บาท (สองล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,503,800 บาท (สองล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง