ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก โดยวิธีเชิญเข้าร่วมเสนอราคา

                ตามที่โรงพยาบาลเลย ได้ทำหนังสือเชิญผู้มีอาชีพขายให้เข้ามาเสนอราคา ชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก โดยวิธีเชิญเข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

                โรงพยาบาลเลย ได้พิจารณาแล้ว ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก จำนวน          1 เครื่อง ได้แก่ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง


เอกสารแนบ