ประกวดราคา ซื้อยา Phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL vial ด้วยวิธีคัดเลือก

                ด้วยจังหวัดเลย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อยา สำหรับให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลเลย จำนวน 1 รายการ คือยา Phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL vial ราคาหลอดละ 245 บาท จำนวน 5,000 หลอด วงเงินงบประมาณ 1,225,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖3

  

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่     25 สิงหาคม 2563    ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 12.0๐ น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่    26 สิงหาคม 2563   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.      เป็นต้นไป ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย