ประกวดราคา ซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet โดยวิธีคัดเลือก

             ด้วย โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์จะ ซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 3,800 กล่องๆละ 30 เม็ด ราคากล่องละ 265 บาท วงเงินงบประมาณ 1,007,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,007,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ

                      ซื้อ Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 3,800 กล่องๆละ 30 เม็ด ราคากล่องละ 265 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,007,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. วงเงินงบประมาณ 1,007,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ราคากลาง 1,147,980 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

4. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

5. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้

                5.1 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                5.2 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
               5.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

               5.4 แค็ตตาล็อกและแบบรูปรายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
               5.5 ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่    8 กันยายน 2563      ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่    9 กันยายน 2563    ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.      เป็นต้นไป ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย