ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยา Phenytoin sodium 250 mg/5 ml solution for injection โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศดำเนินการจัดซื้อยา Phenytoin sodium 250 mg/5 ml solution for injection ราคาขวดละ 245 บาท จำนวน 5,000 ขวด วงเงินงบประมาณ 1,225,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่  13 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

Tags