ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยา Cisatracurium 150 mg/30 ml solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยา Cisatracurium 150 mg/30 ml solution for injection ราคาขวดละ 1,517.13 บาท จำนวน 460 ขวด วงเงินงบประมาณ 697,879.80 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 697,879.80 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่  13 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

Tags