ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 ml solution for injection โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 ml solution for injection ราคาหลอดละ 150 บาท จำนวน 8,140 หลอด วงเงินงบประมาณ 1,221,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,221,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก 

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่  13 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ อาคารเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่. 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ. ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

Tags